O súťaži

Hotelier roka

Štatút súťaže

Súťaž nadväzuje na tradície súťaže Hotel a Reštaurácia roka, ktorú založil predchodca asociácie Zväz hotelov a reštaurácií SR v roku 1997. Vynovené kritériá HOTELIER ROKA z  roku 2017, sa v roku 2020 dopĺňajú o nové súťažné kategórie pre HOTEL ROKA v 6 kategóriách. Vyhlasovateľom súťaže je Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (ďalej len asociácia).

1. Ciele súťaže

Cieľom súťaže je:

 • oceniť prácu manažérov a zamestnancov v  hotelových zariadeniach, ktorí dosahujú vo svojej práci vynikajúce výsledky,
 • formovať osobnosti v hotelierstve a gastronómii so širším spoločenským záberom,
 • podporovať hotelierstvo a gastronómiu prostredníctvom hodnotenia odbornej i laickej verejnosti,
 • motivovať k zvyšovaniu kvality a úrovne poskytovaných služieb,
 • prezentovať povolania a motivovať mladých ľudí pre prácu v hotelierstve a gastronómii,
 • posilňovať význam hotelierstva navonok ,
 • prezentovať profesijnú organizáciu Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska.
2. Súťažné kategórie

Súťaž sa vyhlasuje v nasledujúcich kategóriách:

 • HOTELIER ROKA
 • HOTEL ROKA v kategóriách:
  • City hotel/Mestský hotel,
  • Congress hotel/Kongresový hotel,
  • Boutique hotel (hotel do 25 izieb),
  • Wellness hotel,
  • Classic hotel/Historický hotel,
  • Gourmet hotel/Hotel s najlepšou hotelovou reštauráciou.
3. Účasť v súťaži

Vyhlasovateľom súťaže je asociácia. Termín vyhlásenia súťaže určuje vyhlasovateľ každý kalendárny rok samostatne. Súťaž začína samotným vyhlásením súťaže na webovom sídle asociácie.

Nominovanými účastníkmi súťaže môžu byť:

 • hotelieri, ktorí manažujú hotel v Slovenskej republike a spĺňajú kritériá súťaže,
 • ubytovacie zariadenia v kategórií hotel, ktoré poskytujú ubytovacie služby na území Slovenskej republiky.

Nominovať súťažiacich do jednotlivých kategórií je možné do 31. 3. príslušného kalendárneho roka. Do ďalšieho hodnotenia v súťaži postupujú tí nominovaní, ktorí do 30. 4. vyplnia a doručia sekretariátu asociácie požadované informácie a dokumenty uvedené v časti  kritériá súťaže.

4. Hodnotiaca komisia

Hodnotiacu komisiu (ďalej komisiu) menuje prezident AHRS. Účastníci súťaže nesmú byť členmi komisie. Hodnotiaca komisia na základe kritérií súťaže a  z ďalších, vopred určených zdrojov, vyhodnotí nominovaných manažérov a hotely pridelením bodov. Na základe ohodnotenia komisie sa zostaví zoznam finalistov podľa najvyššieho počtu dosiahnutých bodov. Víťazov v  jednotlivých kategóriách určí verejné hlasovanie, ktoré potrvá do 30. 9. príslušného roka, najneskôr však do 14 dní pred konaním Jesenného stretnutia hotelierov. Výhercovia verejného hlasovania získajú titul podľa príslušnej kategórie, v ktorej súťažili. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa koná počas Jesenného stretnutia hotelierov.

5. Zloženie hodnotiacej komisie

Transparentnosť súťaže je zabezpečená odborným hodnotením komisie zloženej z odborníkov z viacerých oblastí spolupracujúcich s hotelovou a gastronomickou branžou.

Hodnotiacu komisia tvoria:

 • členovia Prezídia AHRS,
 • mediálni partneri súťaže,
 • zástupca Garantovaných dodávateľov,
 • zástupca členských škôl,
 • zástupcovia víťazov z predchádzajúcich ročníkov súťaže,
 • vybraní odborníci z branže.
6. Podmienky súťaže

6.1. Kategória HOTELIER ROKA

Nominovaný účastník  v kategórii HOTELIER ROKA predloží:

 • vybrané ekonomické ukazovatele za uplynulý kalendárny rok za zariadenie, v ktorom pôsobí,
 • vyplnený profesijný životopis v požadovanom formáte,
 • motivačný list,
 • čestné prehlásenie o plnení si záväzkov voči zamestnancom, dodávateľom, štátu, štátnym organizáciám, zdravotnými poisťovniam a sociálnej poisťovni a o úplnosti a správnosti údajov.

Nominovaný účastník súťaže musí v profesijnom životopise a motivačnom liste preukázať:

 • pôsobenie v zariadení, za ktoré sa uvádzajú ekonomické výsledky, po dobu min. 2 rokov,
 • dlhodobé manažérske skúsenosti v oblasti hotelierstva, min. 5 rokov v riadení hotela,
 • dosahovanie dlhodobých výborných výsledkov v riadení hotelov,
 • etické a morálne zásady,
 • podporu ekologického manažérskeho prístupu,
 • plnenie si záväzkov voči štátu, zamestnancom, dodávateľom,
 • členstvo a aktívne pôsobenie v profesijnej organizácii, oblastnej organizácii, alebo inej organizácii so zameraním alebo podporou služieb cestovného ruchu a profesie,
 • zapájanie sa do činnosti na podporu hotelierstva,
 • preukázanie profesijného ocenenia za výsledky svojej práce,
 • prezentovanie publikačnej, či lektorskej činnosti,
 • aktívne zapájanie sa do prezentácie branže v médiách.

6.2. Kategória HOTEL ROKA

Nominovaný hotel predloží:

 • potvrdenie o súhlase so zapojením sa do súťaže,
 • čestné prehlásenie o plnení si záväzkov voči zamestnancom, dodávateľom, štátu, štátnym organizáciám, zdravotnými poisťovniam a sociálnej poisťovni a o úplnosti a správnosti údajov.
7. Hodnotiace kritériá

Hodnotiaca komisia pri svojom hodnotení kontroluje splnenie podmienok nominovaných účastníkov pre účasť v súťaži a vyhodnotenie. Doručené podklady a dostupné údaje v zmysle podmienok súťaže vyhodnocuje podľa kritérií určených pre jednotlivé kategórie.

7.1. Kategória HOTEL ROKA

Ekonomické údaje tvoria 20% z celkového hodnotenia.

Hodnotenými údajmi sú:

 • percentuálna vyťaženosť izbovej kapacity,
 • priemerná cena za izbu ARR,
 • RevPAR,
 • SpendPAR.

Hodnotenie recenzií prevádzky tvoria 40% z celkového hodnotenia.
Podkladom pre vyhodnotenie recenzií sú údaje z TrustYou.

Profesijný životopis a motivačný list tvoria 40% z celkového hodnotenia.

Hodnotia sa tieto údaje:

 • úplnosť údajov,
 • výnimočné výsledky za 2 roky,
 • dlhodobé výsledky,
 • podpora ekologického manažérskeho prístupu,
 • člen oblastnej organizácie, inej profesijnej alebo záujmovej organizácie,
 • podpora aktivít CR v regióne,
 • komunikácia v médiách,
 • zapájanie sa a podpora v oblasti odborného vzdelávania, lektorská činnosť,
 • odborná publikačná činnosť.

7.2. Kategória HOTEL ROKA:

Počet nominácií/hlasov verejnosti tvorí 20%  celkového hodnotenia.

Hodnotenie členov komisie tvorí 40%  celkového hodnotenia.
Komisia hodnotí každý nominovaný hotel individuálne z voľne dostupných zdrojov. Pri hodnotení sa zameria na prezentáciu hotela na webe, sociálnych sieťach a iných formách vonkajšej prezentácie.

Hodnotenie vybraných ukazovateľov z rezervačných, hodnotiacich portálov a sociálnych sietí tvorí 40%  z celkového hodnotenia.
V tejto časti sa vyhodnocuje rating a komunikácia nominovaných hotelov na vybraných portáloch: Facebook, Google, TripAdvisor, Booking.com, TrustYou.

8. Ocenenie Hodnotiacej komisie

Každý člen Hodnotiacej komisie môže predložiť návrh na udelenie ocenenia komisie. Toto ocenenie sa udeľuje mimo súťažné kategórie. Návrh musí obsahovať názov a identifikáciu prevádzky a identifikáciu zodpovednej osoby za prevádzku spolu s odôvodnením. Ocenenie môže byť udelené  za špecifický prínos k rozvoju úrovne a kvality služieb, jedinečný koncept ubytovacieho alebo stravovacieho zariadenia, ale aj osobu či zariadenie, ktorý/é svojimi aktivitami zaujalo spotrebiteľov alebo odbornú verejnosť v aktuálnom kalendárnom roku. Ocenenie môže byť udelené v danom roku iba jeden raz.

V Bratislave, 28.1. 2020
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska

História súťaže o najlepších hotelierov, hotely a reštaurácie

Zväz hotelov a reštaurácií založil súťaž pre stravovacie a ubytovacie zariadenia v roku 1997. Presne desať rokov sa uchádzali o titul Hotel roka a Reštaurácia roka, v niektorých ročníkoch sa dopĺňali aj ďalšie kategórie pre hotely a penzióny, ktoré súťažili podľa kategórií a tried. Reštaurácie sa oceňovali podľa toho, či išlo o špecializované, hotelové, alebo ostatné reštaurácie.

Od roku 2007 sa zápolenie  hotelov, reštaurácií, penziónov zmenilo. Súťaž sa viac zamerala na osobnosť hoteliera pod novým názvom Hotelier roka. Hotelieri sa oceňovali za predchádzajúci rok, pričom dôležité boli najmä ekonomické výsledky hotelových prevádzok. Na najvyšší stupienok sa v rozmedzí rokov 2008 až 2015 postavili 4 hotelierky a 3 muži, hotelieri.

Výraznejšie  sa súťaž o osobnosť hotelierstva HOTELIER ROKA  upravila v  roku 2017  a odvtedy sa titul udeľuje za aktuálny rok. Konečného víťaza určuje verejnosť hlasovaním prostredníctvom webovej stránky.  Podľa nového štatútu a hodnotiacich kritérií najprv rozhoduje o finalistoch Hodnotiaca komisia zložená z odborníkov z viacerých oblastí. Zameriava sa pritom na konkrétneho hoteliera, jeho osobnosť, vedomosti, skúsenosti, ale aj aktivity v branži, publikačnú činnosť, či spoluprácu s odbornými školami. Súťažiaci musí sám prejaviť záujem o súťaž tým, že pošle svoj profesionálny životopis, motivačný list a súhlas. Hodnotiaca komisia berie do úvahy ekonomické výsledky hotela, ale aj recenzie klientov, ktoré sú v aktuálnom hotelovom biznise veľmi dôležité.

Hotelierom dlhodobo chýbala súťaž pre hotely, ktoré by zastrešovala profesijná organizácia. Ide o   nezávislé, transparentné súťaženie a pri hodnotení hotelov sa zohľadňuje viacero faktorov. Súťaž  HOTEL ROKA s garanciou AHRS  sa rozširuje v roku  2020 a pôjde o udelenie ocenení v 6 kategóriách:

 • City hotel/Mestský hotel,
 • Congress / Kongresový hotel,
 • Boutique hotel (hotel do 25 izieb),
 • Wellness hotel,
 • Classic hotel/Historický hotel,
 • Gourmet hotel/Hotel s najlepšou hotelovou reštauráciou.

Víťazi predchádzajúcich ročníkov súťaže Hotelier roka

Výsledky súťaže Hotelier roka

2019

Róbert Tóth, Radisson Blu Carlton****

2018

Tiago Viganó, Hotel Elizabeth****, Trenčín

2017

Sylvia Holopová, Hotel Hviezdoslav****, Kežmarok

2015

Ján Svoboda, Hotel Elizabeth****, Trenčín

2014

Katarína Malová, Hotel & Spa Resort Kaskády****, Sliač – Sielnica

2013

Iveta Chovanová, Hotel Tri Studničky****, Demänovská dolina, Nízke Tatry

2012

Daniela Kordová, Wellness hotel Borovica ****, Štrbské Pleso

2011

Katarína Malová, Hotel & Spa Resort Kaskády****, Sliač – Sielnica

2010

Iveta Chovanová, Hotel Tri Studničky****, Demänovská dolina, Nízke Tatry

2009

Miloslava Kičová, Hotel Partizán ****, Tále – Bystrá

2008 

Jozef Bystrický, Hotel Magnus****, Trenčín

Výsledky súťaže Hotel roka a Reštaurácia roka

XI. ročník 2007

Kategória Hotel**, Hotel*, Penzión Rendez – Vous Liptovský Trnovec

Kategória Hotel***: 1. Seasons Hotel Poprad

Kategória Hotel****: 1. International Veľká Lomnica

Kategória Reštaurácia: 1. Reštaurácia svätého Huberta hotel Apollo Bratislava

X. ročník 2006

Kategória: Hotel ****: 1. Dukla Bratislava

Kategória: Hotel ***: 1. Seasons Poprad

Kategória: Hotel **, Hotel*, Penzión: 1. Penzión Rendez – Vous Liptovský Trnovec

IX. 2005 

Kategória H***: Hotel Aquacity, Poprad

Kategória H****: Hotel Tri Studničky, Demänovská Dol.

Kategória hotelové reštaurácie: Hotel Dukla, Bratislava

VIII. ročník 2004

Kategória: Hotel****: 1. Hubert Gerlachov

Kategória: Hotel ***, Hotel **, Hotel *, Penzióny: 1. Wili Púchov

VII. ročník 2003

Kategória Hotel ****, Hotel ***: 1. Hubert Gerlachov

Kategória Hotel **, Hotel *, Penzión ***, Penzión **, Penzión *: 1.Pension Tilia Levice

Kategória špecializované reštaurácie: Reštaurácia Caribic´s , Bratislava

Kategória hotelové reštaurácie: Reštaurácia Romeo & Giulietta , Hotel Danube, Bratislava

Kategória ostatné reštaurácie: Reštaurácia Zlatý kľúčik, Nitra

VI. ročník 2002

Hotel**** a  Hotel***: 1. Patria Štrbské Pleso

Hotel**, Hotel*, Penzión***, Penzión**, Penzión*: 1. Pension Tília Levice

Kategória hotelové reštaurácie: 1. Tatra Trenčín

Kategória špecializované reštaurácie: 1. U Tinkera Gerlachov

Kategória ostatné reštaurácie: 1. GoldWing Žilina

V. ročník 2001

Hotel: 1. Hubert Gerlachov

Reštaurácia : nový ročník s Nestlé Slovensko: 1. Slovenská reštaurácia Bratislava

IV. ročník 2000

Hotel: 1. Devín Bratislava

Reštaurácia: 1. Poprad Poprad

III. ročník 1999   

Hotel: 1. Lux Banská Bystrica

Reštaurácia: 1. Tatra Trenčín

II. ročník 1998

Hotel: 1. Tatra Trenčín

Reštaurácia: 1. Patria Štrbské Pleso

I. ročník 1997     

Hotel: 1. Lux Banská Bystrica

Reštaurácia: 1. Lux Banská Bystrica

Podmienky sútaže

 • Organizátor súťaže je Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska so sídlom Bajkalská 25, 821 01 Bratislava, IČO: 00623491, DIČ: 2021066179, IČ DPH: SK2021066179, zapísaná na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-8268-10
 • Súťaž začína v júni daného kalendárneho roka a končí v septembri, resp. októbri daného roka. Presný dátum začatia a ukončenia súťaže bude zverejnený na stránke hotelierroka.sk. Zúčastniť sa môže každý len raz, duplicitné odpovede budú vymazané.
 • Vyžrebovaný súťažiaci má možnosť vyhrať cenu – detaily o cene pre súťažiaceho sú zverejnené na stránke hotelierroka.sk.
 • Výherca bude vyžrebovaný najneskôr počas Jesenného stretnutia hotelierov organizovaného spravidla v priebehu mesiaca október daného kalendárneho roka, výhercu oznámi organizátor na Jesennom stretnutí hotelierov alebo prostredníctvom webových stránok organizátora. Zároveň bude výhercu kontaktovať na zadanej emailovej adrese.
 • Zapojiť sa do súťaže môže každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 18 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže.
 • Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.
 • Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa toho zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania, ktoré neprevyšujú výšku 350 € zdaneniu nepodliehajú.
 • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.
 • Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné vyplniť a odoslať formulár hlasovania za finalistu súťaže Hoteliera roka na stránke hotelierroka.sk a potvrdiť Vaše hlasovanie na kontaktnom maili. Až potom bude hlas započítaný.
keyboard_arrow_up