Komisia

Hodnotiaca komisia zostaví na základe kritérií poradie nominovaných hotelierov a hotelov.
Z finalistov určí víťazov verejné hlasovanie.

Hodnotiaca komisia súťaže

 • členovia Prezídia AHRS,
 • mediálni partneri súťaže,
 • zástupca Garantovaných dodávateľov,
 • zástupcu členských škôl,
 • zástupcovia víťazov z predchádzajúcich ročníkov súťaže,
 • vybraní odborníci z branže.

Hodnotiace kritériá súťaže

Nominovaný účastník v kategórii HOTELIER ROKA predloží:

 • vybrané ekonomické ukazovatele za uplynulý kalendárny rok za zariadenie, v ktorom pôsobí,
 • vyplnený profesijný životopis v požadovanom formáte,
 • motivačný list,
 • čestné prehlásenie o plnení si záväzkov voči zamestnancom, dodávateľom, štátu, štátnym organizáciám, zdravotnými poisťovniam a sociálnej poisťovni a o úplnosti a správnosti údajov.

Nominovaný účastník súťaže musí v profesijnom životopise a motivačnom liste preukázať:

 • pôsobenie v zariadení, za ktoré sa uvádzajú ekonomické výsledky, po dobu min. 2 rokov,
 • dlhodobé manažérske skúsenosti v oblasti hotelierstva, min. 5 rokov v riadení hotela,
 • dosahovanie dlhodobých výborných výsledkov v riadení hotelov,
 • etické a morálne zásady,
 • podporu ekologického manažérskeho prístupu,
 • plnenie si záväzkov voči štátu, zamestnancom, dodávateľom,
 • členstvo a aktívne pôsobenie v profesijnej organizácii, oblastnej organizácii, alebo inej organizácii so zameraním alebo podporou služieb cestovného ruchu a profesie,
 • zapájanie sa do činnosti na podporu hotelierstva,
 • preukázanie profesijného ocenenia za výsledky svojej práce,
 • prezentovanie publikačnej, či lektorskej činnosti,
 • aktívne zapájanie sa do prezentácie branže v médiách.

 

Nominovaný hotel v kategóriách HOTEL ROKA predloží:

 • potvrdenie o súhlase so zapojením sa do súťaže,
 • čestné prehlásenie o plnení si záväzkov voči zamestnancom, dodávateľom, štátu, štátnym
 • organizáciám, zdravotnými poisťovniam a sociálnej poisťovni a o úplnosti a správnosti údajov.
keyboard_arrow_up